POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

sporządzona w dniu 20-05-2018 r., obowiązująca od dnia 25 maja 2018 r. w przedsiębiorstwie: Refinanse Grzegorz Wódkowski, ul. Dworcowa 45/4, 85-009 Bydgoszcz, NIP: 953-234-04-68.

1. Podstawa prawna i cel Polityk. Zakres zastosowania Polityk.

1.1. Polityka prywatności oraz Polityka cookies zostały opracowane przede wszystkim ze względu na wymagania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwane dalej: RODO, a także z uwagi na polskie przepisy prawa, w szczególności: ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
1.2. Do Polityk mają zastosowanie także inne przepisy prawa powszechnie obowiązujące.
1.3. Polityki mają zastosowanie do stron internetowych przedsiębiorstwa Refinanse Grzegorza Wódkowski, tj.: www.refinanse.pl oraz www.praca-refinanse.pl oraz ich wszelkich podstron.
1.4. Polityki mają zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ADO jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ADO przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskane zostały przez ADO z innych źródeł. ADO realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

2. Słownik pojęć.

2.1. dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
2.2. przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
2.3. ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
2.4. profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
2.5. zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
2.6. administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
2.7. podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
2.8. odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
2.9. zgoda – osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
2.10. naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
2.11. organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie zgodnie z art. 51 RODO;
2.12. organ nadzorczy, którego sprawa dotyczy – oznacza organ nadzorczy, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ponieważ: a) administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną na terytorium państwa członkowskiego tego organu nadzorczego; b) przetwarzanie znacznie wpływa lub może znacznie wpłynąć na osoby, których dane dotyczą, mające miejsce zamieszkania w państwie członkowskim tego organu nadzorczego; lub c) wniesiono do niego skargę;
2.13. użytkownik/użytkownicy – oznacza osobę/y lub podmiot, który korzysta ze stron internetowych Refinanse wskazanych w pkt 1.3. Polityk;
2.14. Pozostałe pojęcia występujące w Politykach należy rozumieć w sposób odpowiadający RODO oraz innym przepisom prawa, a w innym wypadku zgodnie z ich normalnym znaczeniem.

3. Administrator Danych Osobowych (ADO).

3.1. Administratorem danych osobowych, czyli w skrócie ADO, jest Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski.

3.2. Dane kontaktowe ADO:
3.2.1. Nazwa: Grzegorz Wódkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Refinanse Grzegorz Wódkowski
3.2.2. Adres: ul. Dworcowa 45/4, 85-009 Bydgoszcz
3.2.3. NIP: 953-234-04-68
3.2.4. REGON: 093-03-21-70
3.2.5. Telefon: 52/321-95-75
3.2.6. E-mail: biuro@refinanse.pl
3.2.7. www: refinanse.pl

3.3. ADO nie powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD).
3.4. ADO przetwarza dane osobowe jako jedyny administrator. Nie przewiduje się występowania współadministratora w rozumieniu art. 26 RODO.
3.5. ADO odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w Refinanse.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

4.1. Przetwarzanie danych osobowych u ADO z uwagi na funkcjonowanie stron internetowych wskazanych w pkt 1.3. oparte może być na:

4.1.1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody danej osoby fizycznej;
4.1.2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane osobowe są przetwarzane;
4.1.3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na obowiązki prawne ciążące na ADO;
4.1.4. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewidującym przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym w przypadku przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja polityki cookies i funkcjonalność stron internetowych wskazanych w pkt 1.3, a także prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych.

5.1. ADO w toku przetwarzania danych osobowych kieruje się następującymi zasadami:

5.1.1. ADO oraz jego pracownicy, zleceniobiorcy i inne podmioty współpracujące zobowiązani są do przestrzegania i postępowania wedle Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej u ADO;
5.1.2. ADO nie przekazuje danych osobowych użytkowników do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych;
5.1.3. ADO nie przetwarza danych osobowych użytkowników w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania danych z zastrzeżeniem wykorzystywania plików cookies, co zostało opisane w pkt 6;
5.1.4. Przetwarzane dane osobowe użytkowników są zwykłymi danymi osobowymi;
5.1.5. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są w celu prawidłowego funkcjonowania, wyszukiwania, wyświetlania stron internetowych wskazanych w pkt 1.3. oraz ewentualnie w celu śledzenia preferencji co do stron internetowych, a także w celu prowadzenia działalności gospodarczej ADO;
5.1.6. ADO przetwarza dane osobowe do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.8.;
5.1.7. Dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane pracownikom, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym z ADO, a w razie konieczności także uprawnionym organom.
6. Polityka cookies.

6.1. W ograniczonym zakresie ADO może zbierać dane osobowe użytkowników automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronach internetowych wskazanych w pkt 1.3. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki oraz typ systemu operacyjnego.
6.2. Cookies, to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych.
6.3. Pliki cookies zapamiętują preferencje użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz ewentualnie śledzenie ich preferencji.
6.4. Pliki cookies w przypadku stron internetowych wskazanych w pkt 1.3. służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że osoba odwiedzająca stronę internetową widziała określone treści z danej witryny internetowej.
6.5. ADO korzysta z poniżej opisanych rodzajów plików cookies:

6.5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
6.5.2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
6.5.3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
6.5.4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej etc.

6.6. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez ADO użytkownicy wyrażają za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na ich urządzeniu.
6.7. W przypadku chęci usunięcia istniejących plików cookies z urządzenia, można zrobić to korzystając z opcji przeglądarki. Użytkownicy mogą zrezygnować lub modyfikować pliki cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www, tj.:
6.7.1. przeglądarka Mozilla Firefox: w menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje możliwość wyłączenia śledzenia w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn;
6.7.2. przeglądarka Microsoft Internet Explorer: w menu „Narzędzia” należy wybierać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem można regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych;
6.7.3. przeglądarka Google Chrome: w menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki;
6.7.4. przeglądarka Opera: przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybierać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn;
6.7.5. przeglądarka Apple Safari: w menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Można znaleźć w niej liczne opcje dotyczące plików cookie;
6.7.6. w telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych: każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.

6.8. W ramach stron internetowych wskazanych w pkt 1.3. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

7. Zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych.

7.1. W celu zapewniania bezpieczeństwa danych użytkowników ADO stosuje następujące środki bezpieczeństwa:

• kontrola dostępu do systemu informatycznego,
• dostęp do komputerów ADO tylko dla upoważnionych osób,
• firewall,
• system antywirusowy;
• tworzenie kopii zapasowej bazy i plików strony.
7.2. Strony internetowe wskazane w pkt 1.3. mogą zawierać linki lub odniesienia do innych niezależnych od ADO stron internetowych. Prosimy pamiętać, że ADO nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i niniejsze polityki ich nie obejmują.

8. Prawa użytkowników w zakresie ochrony danych osobowych.

8.1. Prawo dostępu do danych osobowych
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, które przekażecie Państwo ADO, albo które ADO pozyskał od innej osoby. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
8.2. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Informujemy, iż w zakresie danych osobowych, które są pobierane i przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.
8.3. Prawo wniesienia skargi
Informujemy, iż macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym.
8.4. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak w przypadku, gdy zdecydują się Państwo odmówić ich podania informujemy, iż realizacja usług ADO na Państwa rzecz może okazać się niemożliwa.
8.5. Prawo do usunięcia danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, z poniższym zastrzeżeniem.
Prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej innej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.6. Prawo do wniesienia sprzeciwu
Prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W tym przypadku interesem ADO przetwarzania danych jest interes wskazany w pkt 4.1.4.

8.7. Prawo do przenoszenia danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to dostarczyliście ADO.
Macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio.
8.8. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.
8.9. Prawo do sprostowania danych osobowych
Informujemy, iż macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. Aby skorzystać z tego prawa należy wysłać żądanie w formie pisemnej listem poleconym na wskazany adres ADO albo e-mailowej na wskazany adres poczty elektronicznej ADO.

ADO zastrzega prawo i możliwość zmiany postanowień polityk.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są… to pliki umożliwiają…ce przechowywanie informacji lub uzyskanie dostę™pu do informacji już wcześ›niej zachowanej w urządzeniu koń„cowym Użytkownika. Ciasteczka najcz궙ciej zawierają… nazwę strony internetowej, z której pochodzą…, czas przechowywania ich na urzą…dzeniu koń„cowym oraz unikalny numer.

Wykorzystanie ciasteczek

Nasza strona internetowa używa ciasteczek, które wykorzystywane są… między innymi do zapamię™tywania preferencji Użytkownika, w celach statystycznych, bezpieczeń„stwa oraz prawidł‚owego działania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowują… danych osobowych.

Wyłączenie ciasteczek

Przeglądarka internetowa domyś›lnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urzą…dzeniu koń„cowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą… dokonać‡ w każdym czasie zmiany ustawień„ dotyczą…cych ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zmiana może dotyczyć‡: automatycznej blokady obsł‚ugi ciasteczek, wymuszenia każdorazowo zgody na przechowanie informacji (poniżej zostały zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone są… opisy jak dokonać zmiany).
Włą…czenie blokady obsł‚ugi plików cookie może spowodować‡ utrudnienia w korzystaniu z serwisu

Adresy stron opisujących wyłączenie lub zmianę ustawień ciasteczek: